Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Sở Ngoại vụ

1. Chức năng:

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở, Phó giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; quản lý nhà nước về công tác lễ tân đối ngoại trên địa bàn tỉnh; bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ đối ngoại; thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo; quản lý ngân sách và tài sản được Nhà nước cấp; công tác cải cách hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ tiền lương, đãi ngộ và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trong việc tham mưu giúp Lãnh đạo Sở xây dựng, các văn bản để lãnh đạo Sở trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo, điều hành về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về nội dung các văn bản đã trình;

- Tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Sở trình Lãnh đạo Sở xem xét quyết định; theo dõi đôn đốc và phối hợp với các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Sở;

- Thông báo, truyền đạt các ý kiến, văn bản, tài liệu chỉ đạo điều hành của cấp trên đến các phòng, đơn vị và công chức, giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản đó; Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở.

- Tổng hợp thông tin, tham mưu với lãnh đạo Sở các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;

- Về công tác lễ tân đối ngoại:

Thực hiện quản lý nhà nước về lễ tân đối ngoại tại địa phương.

Đề xuất, xây dựng và ban hành các văn bản quy định về công tác lễ tân đối ngoại ở địa phương; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm làm việc ở nước ngoài; tổ chức thực hiện công tác lễ tân đối ngoại, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại địa phương.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở và theo quy định của pháp luật:

Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức địa phương.

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở làm đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức địa phương.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan;

- Tham mưu quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, quản lý tài chính, tài sản, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Sở; sắp xếp, sử dụng cán bộ, công chức, thực hiện các công tác nghiệp vụ về tổ chức và nhân sự: Kế hoạch biên chế quỹ lương, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, nghỉ hưu, nghỉ việc;

- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO; một cửa và một cửa liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật của cơ quan theo quy định;

- Tổ chức thực hiện công tác quản trị; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ quan;

- Thực hiện công tác hưỡng dẫn, lễ tân hậu cần đón tiếp các đoàn khách đến thăm làm việc với Sở;

- Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường trụ sở cơ quan; công tác bảo vệ an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ, lụt bão; bảo đảm kỷ luật lao động, trật tự, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của Sở;

- Làm đầu mối phối hợp các phòng liên quan giúp Lãnh đạo Sở xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com