Tăng cường, chủ động phòng, chống, ngăn chặn

Phòng, chống và ngăn ngừa những biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước ta thực sự là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng vững mạnh, chắc chắn, xứng đáng với vai trò tiền phong.

Để chủ động phòng, chống vấn đề này hiệu quả, phải thực hiện tổng hợp và đồng bộ nhiều nội dung, giải pháp, cụ thể cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống,v.v..; đồng thời, cảnh giác, nhận diện và đánh giá đúng thực chất và tác hại của những biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước để kiên định lý tưởng cộng sản, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã lựa chọn. Trên cơ sở thấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nó biết tự bảo vệ”, mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên phải biết tự bảo vệ mình thông qua quá trình tự giác học tập và tu dưỡng để nâng cao trình độ lý luận, chính trị, năng lực trí tuệ, tình cảm và lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng,v.v.. trước những diễn biến phức tạp khó lường và tác động mạnh mẽ của tình hình, trước sự chống phá của các thế lực thù địch cũng như tác động của những biểu hiện xấu, độc để nâng cao sức đề kháng, khả năng tự miễn dịch trước các quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng, lý luận.

Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để “nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”(1). Trong quá trình đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải kết hợp bảo vệ với xây dựng, xây dựng gắn với bảo vệ; lấy cái tích cực, cái tốt, đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu, nhằm mục đích xây dựng và phát triển tốt hơn từng tổ chức, từng con người. Bên cạnh đó, cần có cơ chế “tự bảo vệ” thích hợp, để phòng và chống sự tha hóa, suy thoái, giúp cho sự “tự kiểm soát” của mỗi tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo được khả năng miễn dịch trước nguy cơ, hiểm họa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bằng những luận điệu “nắn dòng”.

Trong đó, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân, với các căn bệnh tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; các biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,v.v.. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách để trong “xây” có “chống”, trong “chống” có “xây”, nhằm cổ vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, tạo môi trường, nếp sống, lối sống lành mạnh có văn hoá trong xã hội.

Thứ ba, nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển, để xây dựng đất nước ta “kinh tế phải vững, quốc phòng phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất”. Trong quá trình đó, phải “xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thích đáng đến các tầng lớp, bộ phận yếu thế trong xã hội, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khắc phục xu hướng gia tăng phân hóa giàu - nghèo, bảo đảm sự ổn định và phát triển xã hội bền vững”(2), tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẳng định những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu của nhân dân ta qua hơn 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, để những thông tin hạ thấp, bôi nhọ “nắn dòng” ấy chỉ là những “bàn tay không che nổi mặt trời” - không thể phủ nhận được sự thật đang hiện hữu sinh động hằng ngày trên đất nước Việt Nam.

Theo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Đỗ Ngọc Dũng - Giám đốc Sở

Tel: 02103.3843.222 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com