KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

ỦY BAN NHÂN DÂN      TỈNH PHÚ THỌ

 

 

Số: 4191 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Phú Thọ, ngày  09  tháng 10 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi là Chỉ thị), UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị (gọi tắt là UBND cấp huyện); Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) và Thủ trưởng các cơ quan hành chính khác trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

2. Yêu cầu

- Gắn việc tổ chức thực hiện Chỉ thị với việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể đã được xác định đối với từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách TTHC để đảm bảo sự triển khai đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC đã được xác định tại các văn bản của UBND tỉnh: Kế hoạch số 784/KH-UBND ngày 13/3/2015 về rà soát, đánh giá và đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015; Kế hoạch số 1473/KH-UBND ngày 27/4/2015 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các nhiệm vụ giao cho địa phương tại Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 -2020.

- Trách nhiệm thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện đã được phân công trong các văn bản nêu trên.

- Thời gian thực hiện: Theo đúng tiến độ đã đề ra trong các Kế hoạch và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh.

2. Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC, xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý hoặc thực hiện của đơn vị, địa phương mình; trên cơ sở đó đề xuất cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC hàng năm và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện Kế hoạch bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan nhà nước cấp trên; chỉ đạo thực hiện xem xét, đánh giá chất lượng đối với các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định việc rà soát, đánh giá TTHC là nhiệm vụ thường xuyên, mọi vướng mắc, bất cập trong thực hiện TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương phải được phản ánh, báo cáo kịp thời với cơ quan nhà nước cấp trên và gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm áp dụng các giải pháp cụ thể để huy động, tập hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân nhất là đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của TTHC vào việc đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; chỉ đạo tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

+ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ hàng năm, hướng trọng tâm vào phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

+ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Kiểm soát nghiêm ngặt việc ban hành mới các TTHC thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý kiến đó trong tờ trình trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Giám đốc các sở, ban, ngành được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ việc đánh giá tác động đối với TTHC trong dự thảo và phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thẩm định, tham gia ý kiến TTHC theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

+ Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

+ Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC đối với các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường công tác tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền. Triển khai vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát TTHC theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Trách nhiệm thực hiện: Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

6. Đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trách nhiệm thực hiện: Thủ trưởng các sở, ban, ngành có TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại các phương án đơn giản hóa.

- Thời gian thực hiện: Sau khi phương án đơn giản hóa TTHC được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó cũng phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Giám đốc Sở Tư pháp trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát TTHC kịp thời báo cáo, đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với các sở, ngành, UBND cấp huyện để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC.

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ kết quả kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện cải cách TTHC có trách nhiệm xử lý nghiêm các phòng, đơn vị trực thuộc; UBND cấp xã để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC và tổ chức thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Sau khi phát hiện và có kết luận về việc vi phạm.

8. Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trường hợp xét thấy cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC.

- Trách nhiệm thực hiện:

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện (trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp đã thực hiện hàng năm).

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 6 tháng.

9. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC trong việc khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém được chỉ ra trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Giám đốc Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC trong việc khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC và đề ra các biện pháp áp dụng đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong thực hiện cải cách TTHC.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

10. Bố trí và bảo đảm kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; ưu tiên cho hoạt động cải cách TTHC trong cân đối ngân sách bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò của hoạt động cải cách TTHC theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

+ Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị trên cơ sở dự toán ngân sách đã được phê duyệt và nhiệm vụ thực tế phát sinh.

11. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Trách nhiệm thực hiện:

+ Giám đốc Sở Tư pháp tổng hợp, đánh giá kết quả cải cách TTHC hàng năm của các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (đồng gửi Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp).

+ Giám đốc Sở Nội vụ trên cơ sở xem xét kết quả cải cách TTHC nói riêng, kết quả thực hiện cải cách hành chính và các nhiệm vụ khác nói chung, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 13/CT-TTg tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm cụ thể được phân công tại Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (lồng ghép trong Báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp).

2. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể các đơn vị, địa phương trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán kinh phí triển khai các hoạt động cải cách TTHC.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát hoạt động cải cách TTHC đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; tập hợp các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện TTHC gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm tăng cường chức năng quản lý nhà nước về kiểm soát TTHC; thống nhất tổ chức thực hiện công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách TTHC.

Giao Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện trên toàn tỉnh./.

 

 

 Nơi nhận:

- VPCP; Bộ: Tư pháp, Nội vụ;

- Cục KSTTHC-Bộ Tư pháp;

- TTTU, HĐND tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh, các đoàn thể;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- Đài PTTH tỉnh; Báo Phú Thọ;

- CPVP;

- NCTH;

- Lưu: VT, NC1 (110b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Cúc

 

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com