6. Thủ tục: Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ.

6. Thủ tục: Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ.

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cụ thể cho tổ chức bổ sung và hoàn thiện hồ sơ;

+ Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn và trả kết quả cho tổ chức và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thẩm định.

* Đối với cơ quan, tổ chức trong nước:

- Trước ít nhất 20 ngày, kể từ ngày dự kiến tổ chức, các cơ quan, tổ chức trong nước tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có Tờ trình về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức gửi Sở Ngoại vụ để thẩm định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì lập Tờ trình và gửi hồ sơ đến Văn phòng UBND tỉnh; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Sở Ngoại vụ trả lại hồ sơ và có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trong trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan: Trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ và gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan liên quan. Cơ quan liên quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian không quá 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Ngoại vụ. Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan liên quan, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, thẩm định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và có văn bản trả lời đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi Sở Ngoại vụ.

- Tổ chức mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ hoặc gửi kết quả cho tổ chức qua đường bưu chính.

* Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

- Trước ít nhất 20 ngày, kể từ ngày dự kiến tổ chức, các cơ quan, tổ chức trong nước tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có văn bản đề nghị về việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức gửi Sở Ngoại vụ để thẩm định, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

- Trong thời gian 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ thẩm định và có văn bản lấy ý kiến gửi đến các cơ quan liên quan.

- Trong thời gian 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Ngoại, cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời ý kiến bằng văn bản và gửi Sở Ngoại vụ.

- Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan liên quan, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tổng hợp ý kiến, thẩm định và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và có văn bản trả lời đồng ý hoặc không đồng ý cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế gửi Sở Ngoại vụ.

- Tổ chức mang giấy hẹn đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ hoặc gửi kết quả cho tổ chức qua đường bưu chính.

* Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ (theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ): Sở Ngoại vụ thẩm định, phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 b) Cách thức thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ;

- Địa chỉ: Số 2187, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210 3843 222.

c) Thành phần hồ sơ:

* Đối với cơ quan, tổ chức trong nước:

Thành phần hồ sơ gồm có:

- Tờ trình của cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế; 

- Đề án hoặc kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm thăm quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

+ Nguồn kinh phí;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan (cơ quan chuyên môn, cơ quan tài trợ, địa phương, cơ quan đồng tổ chức, cơ quan phối hợp).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

* Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài:

Thành phần hồ sơ gồm có:

- Văn bản xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (theo Phụ lục 1);

- Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm thăm quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía nước ngoài, cơ quan phía Việt Nam, cơ quan tài trợ (nếu có);

+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu có quốc tịch nước ngoài và đại biểu Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Đối với cơ quan, tổ chức trong nước: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ Sở Ngoại vụ: 04 ngày làm việc;

+ UBND tỉnh: 03 ngày làm việc.

Nếu trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ Sở Ngoại vụ:           06 ngày làm việc;

+ Cơ quan liên quan: 08 ngày làm việc;

+ UBND tỉnh:            03 ngày làm việc.

- Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài: 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó:

+ Sở Ngoại vụ:             06 ngày làm việc;

+ Cơ quan liên quan:  08 ngày làm việc;

+ UBND tỉnh:             03 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời.

h. Phí, lệ phí: Không.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trong thời gian 15 ngày sau khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, các cơ quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có trách nhiệm gửi báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo về Sở Ngoại vụ.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (theo Phụ lục 1 tại Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

l. Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Link down phụ lục 1:
/ckfinder/userfiles/files/Phu%20luc%20muc%206.doc

 

© 2014 Sở ngoại vụ. All rights reserved.

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của sở.

Địa chỉ : Số 2187 - đường Hùng Vương - T.P Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp số 07/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/7/2014.

Chịu trách nhiệm chính: Ông Dư Văn Quảng - Phó Giám đốc Phụ trách Sở

Tel: 02103.595.999 - Fax: 0210.3868.875 - Email: ngoaivuphutho@gmail.com